گالری تصاویر

گالری تصاویر

1400/7/11 93 0

گالری تصاویر

داره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هر ساله اقدام به بررسی عملکرد شرکت های تولیدی صنعتی و خدماتی بر اساس پارامترهای مشخص می نماید.این سازمان ضمن بررسی کیفیت محصولات و یا خدمات شرکتها مواردی همچون ثبت اختراع،ارائه مقالات علمی و تحقیقاتی استمرار مدیر کنترل کیفی ،تمدید و ارائه پروانه استاندارد،جذب و استخدام نیروهای فنی در واحدهای مرتبط و..