معرفی

معرفی

معمــاری شکوهمند ایــران همواره چون گوهــری تابان در میان آثار معماری جهــان می درخشیده و از مرتـبه ای بلند برخوردار بوده است. در این میان، معمری مکتب اصفهان در دوره های گوناگون طلایه دار این راه پرشکـوه بوده و نام هنر و فرهنگ ایران را در گوشه و کنار جهان بلنـد آوازه ساخته است . در دوره صفوی، شهر اصفهــا ن از چنان عظمت و شکوهی بهره مند شد که نصف جهان نامـیدند . در میان آثار معماری باقیمانده از عصر صفوی، مجموعـه مدرسـه، بازارچه و کاروانسـرایـی برجـای مانـده است که در کنـار خیـابان چـهارباغ اصفهان چون گوهری یگانه می درخشد . این مجموعه به دستور شاه سلطان حسین صفوی ساخته شد و وی این مجموعه را به مادر خویش پیشکش نمود.

ادامه مطلب

معرفی

معمــاری شکوهمند ایــران همواره چون گوهــری تابان در میان آثار معماری جهــان می درخشیده و از مرتـبه ای بلند برخوردار بوده است. در این میان، معمری مکتب اصفهان در دوره های گوناگون طلایه دار این راه پرشکـوه بوده و نام هنر و فرهنگ ایران را در گوشه و کنار جهان بلنـد آوازه ساخته است . در دوره صفوی، شهر اصفهــا ن از چنان عظمت و شکوهی بهره مند شد که نصف جهان نامـیدند . در میان آثار معماری باقیمانده از عصر صفوی، مجموعـه مدرسـه، بازارچه و کاروانسـرایـی برجـای مانـده است که در کنـار خیـابان چـهارباغ اصفهان چون گوهری یگانه می درخشد . این مجموعه به دستور شاه سلطان حسین صفوی ساخته شد و وی این مجموعه را به مادر خویش پیشکش نمود.

ادامه مطلب
معرفی