دسته بندی : برنامه ها

همایش مسئولین امور خواهران پایگاه های بسیج1402/11/2

همایش مسئولین امور خواهران پایگاه های بسیج

همایش مسئولین امور خواهران پایگاه های بسیج ادارات کل و بنگاه های اجرایی استان اصفهان همراه با تجلیل از رده های برتر