سوئیت ها

سوئیت ها

حیاط مرکزی با رواق هایی در چهار طرف ، دسترسی به تمام مکان ها را امکان پذیر ساخته است. در وسط حیاط ، حوض آب قرار گرفته که به دلیل شیشه ای بودن کف آن ، می توان سالن همایش را از داخل حیاط ، نظاره گر بود. مراسم عزاداری حسینی نیز در این فضا برگزار می گردد. منبری نیز برای جایگاه سخنران تدارک دیده شده که دارای ویژگی های بخصوصی می باشد. ضمن اینکه یک عدد علامت فلزی 3 تیغه نیز بر دیوار نصب شده است.

حیاط مرکزی با رواق هایی در چهار طرف ، دسترسی به تمام مکان ها را امکان پذیر ساخته است. در وسط حیاط ، حوض آب قرار گرفته که به دلیل شیشه ای بودن کف آن ، می توان سالن همایش را از داخل حیاط ، نظاره گر بود. مراسم عزاداری حسینی نیز در این فضا برگزار می گردد.
منبری نیز برای جایگاه سخنران تدارک دیده شده که دارای ویژگی های بخصوصی می باشد. ضمن اینکه یک عدد علامت فلزی 3 تیغه نیز بر دیوار نصب شده است.

تصاویر مرتبط